НПВУ, Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование

ПРОГРАМА

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

 ПРОЦЕДУРА

pdfBG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

 КРАЕН СРОК 16.06.2023 г. 17:30 ч.

 ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати:

  • Общини за общежития с общинско финансиране, чиято дейност се организира от допустими общински образователни институции;
  • Държавни професионални гимназии към Министерството на образованието и науката с общежития към тях;
  • Държавни спортни училища с общежития към тях;
  • Държавни училища по изкуствата с общежития към тях;
  • Държавни специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, с общежития към тях;
  • Държавни центрове за специална образователна подкрепа с общежития към тях.

Допустими образователни институции:

  • Всички общински и държавни училища на територията на Република България, които имат общежития и са определени в ЗПУО;
  • Центровете за подкрепа за личностно развитие с общежития, определени в чл. 49, ал. 2 от ЗПУО като Центрове за специална образователна подкрепа и създадени по реда на същия закон;
  • Центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО, които са ученически общежития и дейността им не се организира от училища.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

СУМА И ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСИРАНЕ

150 995 000 лева с ДДС (от тях 125 829 166,66 лв. са средства от МВУ и 25 165 833,34 лв. представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет на Република България), разпределени по райони на планиране.

Минимален размер: Неприложимо.

Максимален размер: 6 000 000 лева с ДДС.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност