НПВУ, Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

ПРОГРАМА:

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

 ПРОЦЕДУРА:

pdfНПВУ_Подкрепа_за_енергийно_ефективни_системи_за_улично_осветление

НАЧАЛЕН СРОК: 30 декември 2022 г., 12:00 ч.

КРАЕН СРОК: 30 януари 2023 г., 23:59 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на средствата с ДДС по процедурата е 62 502 421,28 лева, от които 10 417 070,21 лева национално публично финансиране за невъзстановим данък, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Конкретните допустими кандидати по процедурата са 74 общини, които са подали проекти предложения по Процедура BGENERGY-2.001 и не са финансирани поради недостатъчен финансов ресурс.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и подобряване условията на живот на населението.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

  • Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
  • Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
  • Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата за външно изкуствено осветление;
  • Извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;
  • Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;
  • Изготвяне на работен проект;
  • Строителен надзор;
  • Авторски надзор;
  • Управление на проекта и публичност;
  • Изготвяне на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за енергийна ефективност за доказване на постигнатите резултати.

 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност