• Институт за управление на програми и проекти

Процедурата „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР е с изчерпан финансов ресурс

По официална актуална информация подадените проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ са на стойност общия бюджет на програмата. 
Към момента по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) са подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с комбинирано финансиране за над 53,8 млн. лева БФП.
Към 08.05.2020 г. в рамките на процедура „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) чрез ИСУН2020 са подадени за одобрение още 9 проекта с комбинирано финансиране с обща стойност на БФП над 43,5 млн. лева.

От УО на ОПРР обръщат внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване проектните предложения се разглеждат от УО на ОПРР по реда на постъпването им, до изчерпване на разполагаемия безвъзмезден финансов ресурс, т.е при разпределението на средствата за подкрепа по ПО 6 се прилага принципът „първи подал – първи по право“, в случай че бъдат удовлетворени критериите и изискванията за одобрение на съответното проектно предложение.

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“, общият предвиден размер за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е 98 530 686,39 лева, с краен срок за подаване на проектни предложения – 31 декември 2021 г. С цел осигуряване равнопоставеност на всички потенциални кандидати, както и прозрачност на процеса, Управляващият орган на ОПРР информира, че към момента заявеният за предоставяне ресурс с безвъзмездна финансова помощ, е достигнал 98,87% от предвидения по процедурата, с което ресурса по процедурата е почти изчерпан.

Към днешна дата процедурата вече не е активна за кандидатстване в ИСУН 2020.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност