• Институт за управление на програми и проекти

Услуги „Разработване, оценка и актуализация на стратегически и програмни документи“

ИУПП разполага с опит и екип от експерти, притежаващи необходимата квалификация и професионални умения в цялостния процес по разработването, оценката и актуализацията на стратегии и програми на общинско и областно равнище като:

 • Общински планове за развитие;
 • Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;
 • Областни стратегии за развитие;
 • Програми за управление на околната среда;
 • Програми за управление на отпадъците;
 • Програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух;
 • Програми за енергийна ефективност;
 • Програми за ВЕИ;
 • Стратегии за устойчивото развитие на туризма;
 • Стратегии за развитие на културата;
 • Общински стратегии за развитие на социални услуги;
 • Общински стратегии за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции.

Като допълнителни услуги към разработването, оценката и актуализацията на стратегиите и плановете, ИУПП предлага и:

 • Организиране и провеждане на публични обсъждания по съгласуване на посочените документи;
 • Провеждане на социологически проучвания и анализи.