• Институт за управление на програми и проекти

Услуга „Изготвяне на бизнес план“

Изготвянето на бизнес план се смята за задължително условие, ако искате да развиете успешен бизнес, който да е устойчив и да Ви осигури стабилност и конкурентоспособност. В този смисъл изключително важни са предварителните изчисления и планирането на дейността на фирмата. Всичко това започва с изготвяне на бизнес план.

Изготвянето на един бизнес план е сериозен процес, който не бива да се пренебрегва. Той в крайна сметка помага за определянето на способите за развитие на дейността на фирмата Ви, осигурява информация през какви етапи ще преминава тя и как ще развива и за в бъдеще.

Не съществува определен модел на бизнес план, който трябва да се спазва. Изключение прави кандидатстването за финансиране пред банкови институции, които създават и спазват собствени бизнес планове, както и кандидатстването по програмите за европейско финансиране ОП„ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020, които също имат възприети специфични бланки за бизнес планове.

Бизнес планът по ПРСР трябва да съдържа най-малко следните елементи:
· Резюме на плана;
· Първоначално икономическо състояние на кандидата;
· Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
· Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
· Прогноза на нетните парични потоци;
· Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации.

Планирането и предварителните изчисления на дейността, която дадена фирма ще извършва, допринасят за успешното й развитие и за задържането й на конкурентния пазар.

Екипът на ИУПП може да Ви консултира и да разработи успешния за Вашия бизнес план, който може да бъде използван за вътрешни за организацията Ви цели – от мениджъра, като работно средство, както и за външни цели – за създаване на партньорство, за кандидатстване пред финансова институция или финансираща програма на ЕС.