• Институт за управление на програми и проекти

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНИ ПРЕЗ 2017 Г.

statia obshtini

Оперативните програми на ЕС предоставят различни възможности за получаване на безвъзмездна финансова помощ от общинските администрации. Посредством тези безвъзмездни средства общините могат да финансират инициативи като инфраструктура, култура, социална дейност и др.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. е важен източник на безвъзмездна финансова помощ за общините.

През настоящия програмен период основни приоритети на ОПРЧР са подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, както и транснационално сътрудничество.

През 2017 г. общините ще могат да се възползват от възможността за получаване на финансиране за реализацията на мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи, мерки за развитие на социалното предприемачество.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. е насочена към извършване на научни изследвания и технологично развитие, създаване на подходяща образователна среда за активно социално приобщаване, както и осигуряване на образование и учене през целия живот.

През 2017 г. общините ще могат да се възползват от възможността за получаване на финансиране за реализацията на интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование.

Сред основните програми, предоставящи възможности за финансиране на общините, е Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

През настоящия програмен период основни приоритетни сектори на ОПОС са сектор „Води“, сектор „Отпадъци“, сектор „Биологично разнообразие и НАТУРА 2000“ и сектор „Други политики по околна среда и изменение на климата (ПОС и ПИК)“.

По програмата в сектор „Води“ ще се подкрепя изграждането и модернизацията на ВиК инфраструктура, мониторинг на подземни и повърхностни води, създаване на Национален център за управление на водите в реално време.

По отношение на сектор „Отпадъци“ ще се осигури финансиране за подобряване на разделното събиране на битови отпадъци, предварително третиране, повторна употреба, компостиране, съоръжение за опасни отпадъци, както и за доизграждане на съоръжение за болнични отпадъци и изнасяне на стари пестициди.

В сектор „Биологично разнообразие и НАТУРА 2000“ ще се подкрепят дейности по Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

За сектор „Други политики по околна среда и изменение на климата (ПОС и ПИК)“ се предвиждат средства за оптимизиране на законодателството и повишаване капацитета на институциите, отговорни за ПОС и ПИК, а също и за насърчаване на устойчивото развитие, вкл. в градска среда.

През 2017 г. общините ще могат да се възползват от възможността за получаване на финансиране за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, както и за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

Ще се подкрепя изпълнението на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците, а в областта на биоразнообразието - дейности за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР.

По ОПОС ще се осигури финансиране и за реализация на мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т. ч. екосистемно базирани решения, мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и разработване или актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух. Ще се подкрепят и мерки за превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях.

Една от основните програми, по които общините са бенефициент, е Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

През периода 2014-2020 г. основни приоритети на ОПРР ще бъдат осигуряването на устойчиво и интегрирано градско развитие, развитието на регионалната образователна, здравна и социална инфраструктура, развитието на регионалния туризъм и подобряването на регионалната пътна инфраструктура.

През 2017 г. общините от I до III ниво по Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) ще имат възможност да кандидатстват за финансиране на дейности по изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. За общините от IV ниво на НКПР ще се осигури подкрепа за реализацията на мерки за енергийна ефективност в периферните райони, както и ще се предоставят средства за участие в програми за обмен на опит и добри практики. Предвижда се да бъде открита и процедура за осигуряване на средства за развитие на туристически атракции. В областта на социалните услуги се очакват две процедури за изграждане на социална инфраструктура за деца и възрастни и хора с увреждания.

Общините могат да получат безвъзмездни финансови средства и по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

През настоящия програмен период ПРСР си поставя като приоритет стимулирането на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор, както и повишаването на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаването на иновативните технологии и устойчиво управление на горите.

Програмата ще подкрепя реализацията на дейности за насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.

През 2017 г. общините ще имат възможност да кандидатстват за финансиране на дейности, свързани със създаване, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура, както и дейности по прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие. За религиозните институции ще бъде осигурена подкрепа за извършване на проучвания и реализация на инвестиции, свързани с поддържанеи възстановяване на културното и природното наследство на селата. Очаква се и отварянето за пръв път през периода на т. нар. "горски" мерки.

По-долу в таблицата са посочени схематично възможностите за финансиране на общини. 

 

 Покани за кандидатстване

Програма

Бенефициенти

Индикативен срок

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

ПРСР

Общини от селските район

септември - ноември 2017 г.

*Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата

ПРСР

*Религиозни институции

септември - октомври 2017 г.

Подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

ПРСР

Общини, собственици/стопанисващи горски територии

октомври - ноември 2017 г.

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ 

ПРСР

Общини, собственици/стопанисващи горски територии

октомври - ноември 2017 г.

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

ОПРР От I до III ниво по НКПР

*31.05.2016 г;

*31.05.2019 г.

Енергийна ефективност в периферните райони

ОПРР

Общини от IV ниво на НКПР

31.05.2016 г. 19:00 ч.

Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца

ОПРР Конкретни бенефициенти януари - април 2017 г.
Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания ОПРР Конкретни бенефициенти юни - септември 2017 г.

Развитие на туристически атракции

ОПРР

Конкретни бенефициенти

май 2017 г. - в зависимост от проектната готовност

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование

ОПНОИР

Компонент 1: Общини /райони на общини/ с актуализирани общински планове за
интеграция на ромите за периода 

2015-2020 г.,;

Компонент 2: Общини на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната
полицентрична система, съгласно НКПР 2013- 2025 г. - бенефициент и по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища.

януари - март 2017 г.

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи

ОПРЧР и ОПНОИР

Конкретни бенефициенти

Февруари 2017 г. - Април 2017 г.


Интегрирани действия за устойчиво градско развитие

ОПРЧР Общини на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. Юни 2017 г.- 2020 г.

Развитие на социалното предприемачество

ОПРЧР

Всички общини

Краен срок: 

03.04.2017 г.

Подкрепа за лицaта с увреждания

ОПРЧР Общини на територията на Република България, областни центрове, съгласно териториалното деление на страната на райони на планиране от ниво NUTS 2. Март 2017 - Май 2017

Tранснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

ОПРЧР Всички общини

Краен срок: 

05.04.2017 г.

Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

ОПОС

Всички общини/ Конкретни бенефициенти

Краен срок:

21.04.2017 г.

Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците

ОПОС

Всички общини

трето тримесечие на 2017 г. -

второ на 2018 г.

Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т. ч. екосистемно базирани решения

ОПОС

Всички общини

Трето тримесечие на 2017 г. - Второ тримесечие на 2018 г.

Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

ОПОС

Конкретни бенефициенти

Краен срок:

28.06.2018 г.

Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух

ОПОС

Конкретни бенефициенти

Краен срок:

1. 30.01.2017 г.;

2. 30.01.2019 г.

Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

ОПОС

Конкретни бенефициенти

Второ тримесечие на 2017 г. - Първо тримесечие на 2018 г.