• Институт за управление на програми и проекти

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНИ ПРЕЗ 2018 Г.

statia obshtini

Оперативните програми на ЕС предоставят различни възможности за получаване на безвъзмездна финансова помощ от общинските администрации. Посредством тези безвъзмездни средства общините могат да финансират инициативи като инфраструктура, култура, социална дейност и др.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. е важен източник на безвъзмездна финансова помощ за общините.

През настоящия програмен период основни приоритети на ОПРЧР са подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, както и транснационално сътрудничество.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. е насочена към извършване на научни изследвания и технологично развитие, създаване на подходяща образователна среда за активно социално приобщаване, както и осигуряване на образование и учене през целия живот.

Сред основните програми, предоставящи възможности за финансиране на общините, е Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

През настоящия програмен период основни приоритетни сектори на ОПОС са сектор „Води“, сектор „Отпадъци“, сектор „Биологично разнообразие и НАТУРА 2000“ и сектор „Други политики по околна среда и изменение на климата (ПОС и ПИК)“.

По програмата в сектор „Води“ ще се подкрепя изграждането и модернизацията на ВиК инфраструктура, мониторинг на подземни и повърхностни води, създаване на Национален център за управление на водите в реално време.

По отношение на сектор „Отпадъци“ ще се осигури финансиране за подобряване на разделното събиране на битови отпадъци, предварително третиране, повторна употреба, компостиране, съоръжение за опасни отпадъци, както и за доизграждане на съоръжение за болнични отпадъци и изнасяне на стари пестициди.

В сектор „Биологично разнообразие и НАТУРА 2000“ ще се подкрепят дейности по Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

За сектор „Други политики по околна среда и изменение на климата (ПОС и ПИК)“ се предвиждат средства за оптимизиране на законодателството и повишаване капацитета на институциите, отговорни за ПОС и ПИК, а също и за насърчаване на устойчивото развитие, вкл. в градска среда.

По ОПОС ще се осигури финансиране и за реализация на мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т. ч. екосистемно базирани решения, мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и разработване или актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух. Ще се подкрепят и мерки за превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях.

Една от основните програми, по които общините са бенефициент, е Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

През периода 2014-2020 г. основни приоритети на ОПРР ще бъдат осигуряването на устойчиво и интегрирано градско развитие, развитието на регионалната образователна, здравна и социална инфраструктура, развитието на регионалния туризъм и подобряването на регионалната пътна инфраструктура.

Общините могат да получат безвъзмездни финансови средства и по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

През настоящия програмен период ПРСР си поставя като приоритет стимулирането на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор, както и повишаването на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаването на иновативните технологии и устойчиво управление на горите.

Програмата ще подкрепя реализацията на дейности за насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.

По-долу в таблицата са посочени схематично възможностите за финансиране на общини. 

 Покани за кандидатстване

Програма

Бенефициенти

Индикативен срок

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

ПРСР

Общини от селските район

•09.07.2018 г. - улици;
•13.07.2018 г. - училища;
•13.07.2018 г. - детски градини;
•13.07.2018 г. - физкултурни салони на училища;
•13.07.2018 г. - спорт;
•13.07.2018 г. - обществени площи;
•16.07.2018 г. - енергийна ефективност.

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ ПРСР Общини от селските район септември - декември 2018 г.

*Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата

ПРСР

*Религиозни институции

юни - август 2018 г.

Подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

ПРСР

Общини, собственици/стопанисващи горски територии

март - юни 2018 г.

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ 

ПРСР

Общини, собственици/стопанисващи горски територии

март - юни 2018 г.

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

ОПРР От I до III ниво по НКПР

*31.05.2016 г;

*31.05.2019 г.

Енергийна ефективност в периферните райони

ОПРР

Общини от IV ниво на НКПР

март - юни 2018 г.

Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания ОПРР Конкретни бенефициенти март - юни 2018 г.

Развитие на туристически атракции

ОПРР

Конкретни бенефициенти

март 2018 г. - в зависимост от проектната готовност

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите - Етап 2

ОПРЧР

Общини, получили финансиране по
Оперативна
програма
„Региони в
растеж”
2014-2020 за
изграждане
на социална
инфраструктура за новите услуги

март 2018 - септември 2020 г.

Tранснационални партньорства

ОПРЧР Всички общини

Краен срок: 

11.05.2018 г.

Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци ОПОС

РСУО Благоевград;

РСУО Бургас;

РСУО Русе

РСУО Благоевград - 22.01.2018 г., 16.00 часа;  

РСУО Бургас - 19.03.2018 г., 16.00 часа; 

РСУО Русе е 30.04.2018 г., 16.00 часа.

Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

ОПОС

Общини от таблица № 2 на насоките за кандидатстване

Краен срок:

28.05.2018 г. 18:30 ч.

Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците

ОПОС

Всички общини

второ тримесечие на 2018 г. -

четвърто тримесечие на 2018 г.

Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения

ОПОС

Всички общини

Краен срок: 01.10.2018 г. 18:30 ч.

Екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения ОПОС Всички общини Трето тримесечие на 2018 г. - Второ тримесечие на 2019 г

Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

ОПОС

Конкретни бенефициенти

Краен срок:

28.06.2018 г.

Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух

ОПОС

Конкретни бенефициенти

Краен срок:

1. 30.01.2017 г.;

2. 30.01.2019 г.

Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

ОПОС

Общини с нарушено качество на атмосферния въздух

Второ тримесечие на 2018 г. - Първо тримесечие на 2019 г. 

Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020 ОПХ Всички общини Отворена за кандидатстване до 17:00 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17:00 часа на 31.01.2019 г.,
ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Втора покана ТГС България-Турция 2014-2020 Общини от области Кърджали, Ямбол и Бургас

Краен срок:

11.04.2018 г.

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, Втора покана ТГС България-Сърбия 2014-2020 Общини от области Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник, Кюстендил 

Краен срок:

23.04.2018 г.

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, Втора покана ТГС България-Македония 2014-2020 Общини от области Кюстендил и Благоевград 

Краен срок:

11.05.2018 г.