• Институт за управление на програми и проекти

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2017 Г.

biznes

Оперативните програми на ЕС предоставят възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ и обхващат всички икономически сегменти. Посредством тези безвъзмездни средства малките и средни предприятия могат да финансират инициативи като закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, разработване и внедряване на иновации, развитие на предприемачество, подобряване на управления капацитет, включително чрез внедряване на системи за управление, обучения, квалификация и преквалификация на персонала.

Изключителен интерес у бизнеса предизвикват възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

През настоящия програмен период ОПИК ще подкрепя дейности за развитие на предприемачеството, експортния и производствен потенциал, вкл. технологично развитие и иновации и подобряване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията. Програмата е насочена и към развитие на зелена и ефективна икономика и развитие на енергийните технологии и енергийната ефективност.

През 2017 г. микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия, агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица ще могат да се възползват от възможността за получаване на безвъзмездна финансова помощ за развитие на клъстери. Също така, ще се осигури подкрепа за разработване на продуктови и производствени иновации, за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории. Една от най-очаквните е процедура за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. Предстои да се открие и процедура за подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите.

В пряка връзка с подледната е и възможност, предоставена от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., която ще подпомага изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците.

Възможности за развитие на бизнеса предоставя и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ОПРЧР 2014-2020 ще осигури средства за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, както и средства за развитие на транснационално сътрудничество.

През 2017 г. се очаква да се отворят процедури за провеждане на специфични обучения за заети лица и активно включване на незаети лица на пазара на труда. Програмата ще подкрепя също развитието на предприемачеството, включително социалното предприемачество и подобряването на социално-икономическата интеграция на уязвимите групи.

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. предлага множество възможности за получаване на безвъзмездни финансови средства, от една страна от земеделски производители и техни обединения, но и от други желаещи да развиват неземеделска дейност в селските райони.

За периода 2014-2020 г. програмата си поставя като приоритет стимулирането на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор, както и повишаването на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаването на иновативните технологии и устойчиво управление на горите.

Безвъзмездна финансова помощ ще бъде получавана и за дейности, свързани с насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата, а също и за дейности по възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство.

ПРСР е насочена също към насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор.

Накрая, но не и по важност, ПРСР ще подкрепя реализацията на дейности за насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.

През 2017 г. земеделските производители, организациите на производители, земеделските стопани и микропредприятията ще могат да кандидатстват за получаване на финансиране на инвестиции в земеделски стопанства, в преработката или маркетинга на селскостопански продукти, ще се подпомогнат младите фермери, както и дългоочакваните инвестиции в неземеделски дейности. 

Подробна информация за възможностите пред бизнеса е представена в таблицата по-долу, както и в раздел „Покани за кандидатстване" - Предстоящи или Отворени.

 

Наименование на процедурата

Програма

Индикативен срок

1 Разработване на продуктови и производствени иновации ОПИК   март-юни 2017 г.
2 Развитие на клъстери в България ОПИК 28.04.2017 г. 17:30 ч.
3 Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории ОПИК   юни - август 2017 г.
4 Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП  ОПИК септември - ноември 2017 г. 
5 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите  ОПИК  юни - август 2017 г. 

6

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия ОПИК Краен срок: 19.05.2017 г.

7

Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците  ОПОС 07.2017 г. - 08.2018 г. 

8

Специфични обучения за заети лица ОПРЧР февруари - април 2017 
9 Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността ОПРЧР Краен срок: 07.03.2017 г.

10

Обучения за заети лица ОПРЧР януари - март 2017

11

 Подкрепа за предприемачество ОПРЧР  януари - март 2017

12

Развитие на социалното предприемачество ОПРЧР 03.04.2017 г.

13

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
ПРСР януари - февруари 2017 г.

14

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР май - юни 2017 г.

15

Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"  ПРСР юли 2017 г.

16

Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности ПРСР 2018 г.

17

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ПРСР ноември 2017 г.

Тагове: ПРСР , ОПИК , ОПРЧР , Консултантски Услуги, Програма, Еврофинансиране, Реализирай, Идея, ОПОС , 2017