• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР, Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, Индикативен срок: 03-06.2018 г.

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:
pdfПодмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на земеделието и храните

ИНДИКАТИВЕН СРОК:
Март - юни 2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общ бюджет: До левовата равностойност на 9 000 000 евро

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България и 40% за всички останали.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.
Държавна помощ :
Размер на БФП за проект: От Левовата равностойност на 5 000 евро – До Левовата равностойност на 500 000 евро

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици на горски територии;
• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
• МСП;
• Горски стопани, доставчици на услуги.


ЦЕЛ НА ПОДМЯРКАТА:
Подпомагане на недържавни гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Материални и нематериални инвестиции

*Подмярка 8.6 ще подпомага само инвестиции в първична и прединдустриална преработка на дървесина, като са изброени дейностите и операциите, които представляват такава обработка, а именно:

Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1:
• Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
• Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
• Сушене и импрегниране на дървен материал;
• Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
• Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
• Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Материални инвестиции:
1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
2.Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.


• Нематериални инвестиции:
1.Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
2.Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
3.Закупуване на софтуер;
4.Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
• Авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:
• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента позволява подходящото му ефикасно използване;
• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
• Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно.
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност.
• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;
• Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази мярка.
• Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:
• местоположение на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60%, като се дава приоритет на по-високият процент);
• приоритет ще се дава за техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);
• приоритет ще се дава и за проекти осигуряващи устойчива заетост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.