• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП, Индикативен срок: септември - ноември 2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА:
pdfНасърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: септември - ноември 2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро
Интензитет на съфинансиране от ЕС: 90% - de minimis
Размер на БФП за проект (в лв.): Минимален 50 000 лв. - Максимален 391 166 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите с по-малко от три приключили финансови години.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• Дейности за реализирането на предприемачески идеи;
• Дейности за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
• Разходи за за услуги
• Оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с посочените контакти.

Тагове: ОПИК , Консултантски Услуги, Еврофинансиране, 2017, предприемачество