• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Насърчаване на предприемачеството, ноември 2017 г. - януари 2018 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА:
pdfНасърчаване на предприемачеството

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: ноември 2017 г. до януари 2018 г.

Поканата за кандидатстване все още не е отворена и по нея не може да се подават проекти. Предстои нейното обявяване! Когато бъде открита ще бъде преместена в нашето меню "Отворени процедури".

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро
Интензитет на съфинансиране от ЕС: 90% - de minimis
Размер на БФП за проект (в лв.): Минимален 50 000 лв. - Максимален 391 166 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани преди отварянето на процедурата и след 31.12.2015 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона).
 • Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

Важно: Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец.

 • Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:
  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
  С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
  С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от
  корк, слама и материали за плетене“ ;
  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
  С20 „Производство на химични продукти“;
  С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
  С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
  С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
  С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
  С25.62 „Механично обработване на метал“;
  С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
  С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични
  продукти“;
  С27 „Производство на електрически съоръжения“;
  С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
  С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
  С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
  J58 „Издателска дейност“;
  J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на
  музика“;
  J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
  J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
  M71.11 „Архитектурни дейности“;
  M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
  M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
  M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Важно: Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;
2. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
3. Дейности за визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, до максималния месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. от 2600 лв. за 8 часов работен ден на трудов договор) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал;

Разходите за (А) квалифициран персонал са ограничени до 50% от общата стойност на проекта за до 3 бр. лица (обект на оценка) и могат да включват разходи за предприемача; лицата, които управляват предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата; съдружниците в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата, служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат;

Разходите за (Б) административен персонал са ограничени до 30 000 лв.

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.

3. Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4. Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева.

5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи.

6. Разходи за външни услуги за:
• структуриране на бизнес модела на кандидата;
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
• разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
• създаване на интернет страница на кандидата.

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.

8. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:
Приоритет ще бъде даден на проекти, които:
• са проекти на жени предприемачи;
• са проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);
• професионалният опит на предприемача и членовете на екипа в областта на предприемаческата идея е общо над 5 години;
• предприемача и членовете на екипа притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на предприемаческата идея;
• предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на Северозападен регион за планиране и всички разходи по проекта се реализират отново на територията на Северозападен регион за планиране;
• в резултат от изпълнението на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 3 лица;
• изпълненото на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:
- намаляване на въздействието върху околната среда;
- повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда;
- постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.
• изпълненото на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:
- създаване на възможности за социална интеграция;
- създаване на социална добавена стойност;
- спестяване на социални разходи.
• предприятието-кандидат е „социално предприятие“ – е наело (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания (установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто), като се задължава да запази неговата/тяхната заетост на трудов договор за минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на
изпълнение на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължителност на изпълнение на проекта: 18 месеца.

За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с нас на посочените контакти.

Тагове: ОПИК , Консултантски Услуги, Еврофинансиране, 2017, предприемачество