• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, Индикативен срок: юли - октомври 2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

ПРОЦЕДУРА:
pdfПодкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: юли - октомври 2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 71 644 656.11 лв. / 36 631 331 евро
Интензитет на съфинансиране от ЕС: 35-75%
Размер на БФП за проект (в лв.): Минимален 300 000 лв. - Максимален 2 000 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Съществуващи МСП от преработващата промишленост

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали
• Информираност и публичност

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
• Разходи за услуги;
• Разходи за материали и консумативи;
• Разходи за организация и управление.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с посочените контакти.

Тагове: ОПИК , Еврофинансиране, 2017, пилотни и демонстрационни инициативи