• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Разработване на продуктови и производствени иновации, Индикативен срок: Март – юни 2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ПРОЦЕДУРА:
pdfРазработване на продуктови и производствени иновации

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: Март – юни 2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 68 454 050 лв./ 35 млн.евро

Интензитет на съфинансиране от ЕС: 25 - 70%

Размер на БФП за проект (в лв.):
Минимален 100 000 лв. - Максимален 1 000 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава- членка на Европейското икономическо пространство, вкл. в партньорство с научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания, София Тех Парк

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Нарастване на дела на предприятията,които разработват и разпространяват иновации и повишаване на иновационния капацитет на предприятията

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС:
• приложни научни изследвания в предприятието; тествания,изпитвания, измервания;
• проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
• създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
• Разходи за услуги;
• Оперативни разходи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с посочените контакти.

Тагове: ОПИК , Проект, Консултантски Услуги, Програма, Еврофинансиране, Реализирай, Идея, 2017, иновации, производство