• Институт за управление на програми и проекти

ПМДР, Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите, Индикативен срок: 2018 г.

ПРОГРАМА:

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”

МЯРКА:

pdfМярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

 

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

2018 г.

 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Максималният интензитет на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 50%.
1. Сектор „Малки проекти“
Малките проекти са насочени към съществуващите стопанства, с размер на инвестицията до 50 000 евро и не изискват изготвянето на бизнес план.
- Минимален размер на 1 проект - 3 000 лв.
- Максимален размер на 1 проект - 48 895 лв.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенефициент е 97 790 лв.
2. Сектор „Рециркулационни системи“
- Минимален размер - 48 895 лв.
- Максимален размер - 850 000 лв.
3. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
- Минимален размер - 30 000 лв.
- Максимален размер - 550 000 лв.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за бенефициент по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за целия програмен период е 1 400 000 лева.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за кооперациите.

ЦЕЛ НА МЯРКАТА:

Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на изграждането и осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
Чрез прилагане на тези дейности се цели:
— увеличаване на асортимента на производството ;
— модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;
— подобряване на производствените характеристики на водоема;
— подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
— подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
— развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен смисъл);
— постигане на целите на МНСПА;
— намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
— въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, коитода бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса);
— ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;
— въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други химикалии; намаляване на еутрофикацията на водните тела.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:
1.1. продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
1.2. диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
1.3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
1.4. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
1.5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
1.6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
1.7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
1.8. насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
1.9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
1.10. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.
Допустими дейности по сектори:

Сектор „Малки проекти“
Допустими са дейностите по точки: 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 и 1.10.

Сектор „Рециркулационни системи“
Допустими са дейностите по точки: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9 и 1.10.
ВАЖНО: За сектор „Рециркулационни системи” допустима дейност от т. 1.4. е само „подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях”.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Допустими са дейностите по точки: от 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 и 1.10.

*Недопустими дейности:
За настоящия прием не е допустимо за финансиране възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми, използвани за аквакултури, чрез премахване на дънните утайки.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по т. 14.1.4. и постигане на целите по глава 13.1 „Допустими дейности”:
1. за строително-монтажни работи
2. за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
3. за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
4. за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
5. за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
6. за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;
7. за закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 20 от ПМС 119;
8. за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
9. за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
10. за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти - до 1% от стойността на инвестицията;
11. за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
12. за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция - до 1% от стойността на инвестицията;
13. за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
14. за разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
15. за транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;

Допустими разходи по сектори:

Сектор „Малки проекти“
Допустими са разходите по точки : 2; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 и 13.

Сектор „Рециркулационни системи”
Допустими са разходите по точки : от 1. до 15. , без точка 9.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Допустими са разходите по точки от 1 до 15.

*Недопустими разходи
1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на ЕС или от друга донорска програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти;
7. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
8. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови трансакции;
9. разходи, които нямат пряка връзка с изпълнението на проекта;
10. лихви по заеми и лихви по лизинг;
11. разходи за изграждане на жилищни помещения, както и на сгради, които не са свързани с производствената дейност и изпълнението на проекта;
12. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
13. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
14. плащане в натура;
15. прехвърляне на участия в търговски дружества;
16. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура, с изключение на предвидените в чл. 69, т. 3, буква б) от Регламент 1303/2013 г.;
17. инвестиции, свързани с търговия на дребно, с изключение на обекти за продажба към стопанства за аквакултури;
18. зарибителен материал и дейности по зарибяване;
ВАЖНО: Не е допустима по линия на ЕФМДР операция прехвърляне на собствеността върху предприятие.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Сектор „Малки проекти“
Целева група за подпомагане са съществуващи стопанства, за чиито проекти са кумулативно изпълнени следните условия:
проектът е представен от опериращо в сектор „Аквакултури” предприятие;
стойността му не надвишава 50 000 евро;
проектът е за модернизиране на съществуващи ферми, без да води до увеличаване на капацитета на стопанството.
При подаване на проектно предложение кандидатите не предоставят бизнес план.

Сектор „Рециркулационни системи“
Целева група за подпомагане за изграждането са кандидати с намерение за изграждане на нови рециркулационни стопанства, както и кандидати собственици на съществуващи рециркулационни стопанства, кандидатстващи за модернизация и/или разширяване на същите.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Целева група за подпомагане са кандидати собственици на съществуващи стопанства в сектор “Аквакултури” и на кандидати с намерение за изграждане на нови такива, с изключение на рециркулационни стопанства.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

За сектор „Малки проекти“ – до 6 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;

За сектор „Рециркулационни системи“ – до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;

За сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ – до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти ООД.