• Институт за управление на програми и проекти

Фонд за регионално сътрудничество, Краен срок 01.07.2018 г.

ПРОГРАМА: 

pdfФонд за регионално сътрудничество

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Полска компания Екорис

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:

Настоящата покана, следва двуетапна процедура за кандидатстване:
• на първи етап се подават проектните концепции,
• до втори етап се допускат само тези кандидати с одобрени концепции.

ИНДИКАТИВНИ СРОКОВЕ:
• Краен срок за подаване на проектни концепции: 01.07.2018 г.;
• Уведомление на кандидатите за резултатите от проектните концепции: 15.10.2018 г.;
• Краен срок за изпращане на проектни предложения:15.12.2018 г.;
• Уведомление за избраните проекти: 01.03.2019 г.

ПАРТНЬОРСТВОТО ПО ПОКАНАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
Допустимите партньори трябва да кандидатстват като консорциум.
Партньори по проекта са всички членове на Консорциума, включително; водещия партньор, партньорите-бенефициенти и всеки партньор или експерт.

Основно изискване към проектите ще бъде да включват участници от поне 3 страни, като поне 2 от страните бенефициенти и поне 1 от гранични за тях страни, в т.ч. Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

Допустимите партньори по проекта могат да бъдат предприятия, публични или частни, търговски, нетърговски и неправителствени организации и академични среди, създадени като юридически лица, включително, но не само:
• Общини, организации, притежавани или частично собственост на общини, сдружения на общини;
• Региони, организации, притежавани или частично притежавани от региони; асоциации на регионите;
• Организационни единици на централното правителство, организации, частично финансирани от централните държавни структури, държавни предприятия, държавни организации;
• Организации на гражданското общество, организации с нестопанска цел, социални предприятия, сдружения за интереси на юридически лица, фондации и фондове за дарения;
• Фирми;
• Кооперации (производство, жилища, потребители);
• Социални партньори (синдикати, браншови асоциации, асоциации на работодатели, камари на търговията и промишлеността).

ПАРТНЬОРИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Партньор бенефициент е допустимо лице, учредено, в която и да е от 15-те държави на Европейското Икономическо Пространство и Норвежкия механизъм (Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния, България, Гърция, Кипър, Малта и Португалия) или Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна, които заедно с водещия партньор и други партньори бенефициенти, представляват Транснационалният Консорциум, който ще управлява проекта. Партньорите по проекта, могат да се кооперират по два начина:
• Регионално трансгранично сътрудничество между допустимите страни, с фокус върху регионалните гранични предизвикателства;
• Транснационално сътрудничество, с фокус върху общите европейски предизвикателства.

СТРАНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:
15-те страни бенефициенти от Европейското Икономическо пространство и Норвежкия механизъм са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения.

ДОНОРСКИ СТРАНИ: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет по поканата - 15 млн. евро.
Минимален размер на проектно предложение - 1 млн. евро – максимален – няма.

Размерът на безвъзмездната помощ по проекта се определя по отношение на статута на членовете в Консорциума, както следва:
• Неправителствени организации: до 90% от допустимите разходи (до 50% от необходимото съфинансиране, може да бъде под формата на апортни вноски под формата на доброволна работа);
• Партньори по проекта със статут на университети и изследователски организации: до 90% от допустимите разходи;
• Всеки експертен партньор от донорските държави: до 100% от допустимите разходи;
• Други субекти: до 85% от допустимите разходи.

ЦЕЛ:
Фондът за регионално сътрудничество ще финансира проекти за транснационално и регионално сътрудничество в приоритетните сектори на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. чрез обмен на знания, опит и добри практики в разработване и прилагане на политики, както и в изграждане на капацитет на институциите.

ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ:
1. иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
2. социалното включване, заетостта сред младите хора и намаляването на бедността;
3. околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
4. култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи;
5. правосъдие и вътрешни работи.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за персонала – заплати, осигуровки;
• Пътни разходи и свързаните с тях дневни;
• Разходи за консумативи;
• Разходи за амортизации на оборудването, а в някои случаи и за цялото оборудване;
• Разходи за независим одит, разходи за финансови гаранции;
• Разходи за външни услуги;
• Невъзстановим данък върху добавената стойност (ДДС);
• Непреки разходи – плоска ставка от 15% от общите допустими разходи за персонал. Когато приносът в натура под формата на доброволна работа е част от съфинансирането на проекта и тя се извършва под отговорността на съответния партньор на проекта, стойността от тази доброволна работа се взема предвид при изчисляването на непреките разходи.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Лихви по дълга, такси за обслужване на дълг;
• Такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи, с изключение на разходите конкретно изисквани от приложимото право и разходи за финансови услуги, наложени от договора за проект;
• Разходи, свързани със закупуване на земя или недвижими имоти;
• Провизии за загуби или потенциални бъдещи пасиви;
• Загуби от обменния курс;
• Възстановим ДДС;
• Разходи, покрити от други източници;
• Глоби, санкции и съдебни разноски, с изключение на случаите, когато съдебното производство е неразделен и необходим компонент за постигане на резултатите по проекта;
• Прекомерни или необмислени разходи.