• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Tранснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж, Краен срок: 05.04.2017 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 4 – Tранснационално сътрудничество

ПРОЦЕДУРА:

pdfТранснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

05.04.2017 г.; 17:30 чрез ИСУН 2020                                                                 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общ бюджет на процедурата: 20 млн. лв., съответно:

 • Компонент 1: 15 млн. лв.;

 • Компонент 2: 5 млн. лв.;

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%

Чуждестранните партньори самостоятелно осигуряват средства за своето участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от дейностите, в които участват. Средствата могат да бъдат лични, както и привлечени от различни източници на финансиране от съответната страна-членка.

Размер на БФП за проект и по двата компонента:

 • Минимален - 50 000 лв.;

 • Максимален – 200 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и. Следва да се обърне специално внимание, че всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост.

Част от допустимите кандидати са:

 • Представители на частния сектор

 • Неправителствени организации

 • Публични институции

 • Социални партньори

 • Общини

 • Образователни и обучителни организации

 • Доставчици на социални и здравни услуги

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:
 

За Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“
На територията на държавите-членки на Европейския съюз.
 

За Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“
На територията на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРА:

Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:

 • пазар на труда и качеството на работните места;

 • социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;

 • изграждането на административен капацитет в горните области.

 ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Задължителни дейности, които да се включат във всяко проектно предложение:

 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;

 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;

 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.

  В допълнение към описаните задължителни дейности, кандидатът и партньорите могат да изберат някоя или всичките от изброените допълнителни дейности, които следва да са обвързани с постигане целите на проекта:

 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;

 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);

  За Компонент 2: Насърчително е поне една от задължителните дейностите по проекта да се изпълнява в някой от районите на ниво NUTS 2 в Република България по поречието на р. Дунав, а именно Североизточен, Северен централен и Северозападен;

  За целите на настоящата процедура „социална иновация“ и „иновативна практика“ са еквивалентни понятия.

При избора на социална иновация Кандидатът може да избере измежду следните подходи, идентифицирани в Европейския съюз, които следва да бъдат адаптирани към целевите региони на настоящата процедура:
 

Иновациите да бъдат:
o Ориентирани към процеси - разработване на нови методи и / или подходи;
или
o Ориентирани към цели - работа с различни целеви групи, сектори или на различни нива;
или
o Ориентирани към съдържание - нова организация на обучение, работа в мрежа и разпространение

Иновациите да са основани на:
o Изцяло нови подходи;
или
o Съществуващи подходи се използват с нови целеви групи и/или в нов контекст;
или
o Нови комбинации от съществуващи подходи

При въвеждане на социалните иновации етапите са следните:
o Проучване на социалната иновация;
o Прототипиране и пилотиране на социалната иновация;
o Прилагане/внедряване на социалната иновация;
o Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията.

В допълнение всеки финансиран проект по настоящата процедура трябва да допринася за социалните иновации, т.е. да съдържа иновативен елемент. Това е условие за допустимост и е описано в т. 11.6 на Формуляра за кандидатстване.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и Регламент (ЕС) № 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.