• Институт за управление на програми и проекти

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 11.04.2018 г.

ПРОГРАМА: ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 

pdfВтора покана 

ПРИОРИТЕТ:

• Приоритетна ос 1. Околна среда:

o Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;

o Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

• Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:

o Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

o Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

o Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК: 11.04.2018, 17:00 ч., бълг. време,

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

• За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;

• За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

• Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;

• Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Турция

• Да са организации с нестопанска цел;

• Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредници.

Общата сума на Втората покана за набиране на проектни предложения е 15 650 351,00 евро.

Подробно описание на допустимите дейности по настоящата покана за представяни по-долу.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Дейностите с потенциален икономически характер, ще бъдат анализирани внимателно във връзка с правилата за държавна помощ, когато бенефициентите действат като икономически оператори. За улеснение, тези дейности са маркирани в жълто:

• Приоритетна ос 1. Околна среда:
o Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
Системи за ранно предупреждение и управление на бедствия, оборудване / дълготрайни активи, дребномащабни интервенции:
• Инвестиции в доставки на оборудване / дълготрайни активи, свързани с устойчивостта на бедствия, ИКТ решения за предупреждаване за огън, пожар и след противопожарните дейности; доставка на специализирано противопожарно оборудване и за интервенции по търсене и спасяване; доставка на система за наблюдение на въздуха и повърхността и за предаване на данни в реално време;
• Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции: възстановяване на заливните тераси и влажни зони, залесяване, санитация на бреговете на реките; изграждане на съоръжения за борба с наводненията (диги, канали и т.н.); залесяване на непостоянна уязвима земя; просеки за извънредни ситуации; доставка на специализирано оборудване / дълготрайни активи за предотвратяване на наводнения и други.
Съвместни инициативи, стратегии, обучения, услуги, повишаване на осведомеността кампании, обмен на опит и ноу-хау, други дейности за изграждане на капацитет:
• Разработване на стратегии за оценка на съвместни рискови / общи насоки за превенция на риска и управление на природни и причинени от човека бедствия (за защита и предотвратяване на бедствия политики и механизми, предотвратяване и гасене на пожари за управление, предотвратяване на наводнения и други);
• Създаване на устройствени планове през границите (включващи специфично използване на земята в рамките на речните басейни);
• Координация дейности в рамките на районите на речните басейни в подкрепа на превенцията на наводненията и мерки за намаляване на риска;
• Информационни кампании и обмена на информация в областта на ефективното предотвратяване на риска и управление;
• Изграждане на аналитичен и капацитет за вземане на решения за дейности, насочени към съответните институции (например оценки на потребностите, стратегии за оценка на риска, казуси анализи и симулационни дейности и т.н.);
• Провеждане на съвместни теоретично-тактически учения и полеви обучения за аварийна подготвеност и управление на ситуации;
• Обучение в използването на ИКТ, включително въвеждането на нови методи;
• Обмен на опит, ноу-хау и добри практики (учебни визити, кръгли маси, конференции и други);
• Засилване на сътрудничеството в областта на управлението на водите и по-специално относно предотвратяването на наводнения;
• Дейности за изграждане на капацитет за устойчивост при бедствия, като например съвместни обучения, семинари, разяснителни кампании и други, насочени към участниците на обществената услуга, младежи, доброволци и други групи в съответната населението;
• Съвместни действия в областта на образованието, обмен на информация, тренировки и обучение за местното население.

o Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

Екологосъобразни дребномащабни инвестиции:
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за подобряване на достъпността на / към природата и защитени обекти (например пешеходни алеи, велосипедни маршрути, малки пътни участъци, които водят до защитени зони и т.н.);
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб: зелена инфраструктура за крайбрежен инженеринг, зелени площи, зелени покриви и стени, с чист въздух, съоръжения за наблюдение на птици;
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за възстановяване на местообитания за биологичното разнообразие и подобряване на доставката на екосистемни услуги;
• Доставка на оборудване за защита / запазване / мониторинг на екосистемите и за контрол на замърсяването на реките / морета;
• Възстановителни дейности, насочени към постигането на благоприятен консервационен статус на видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони на установените в района на ТГС;
• Дребномащабни инвестиции в рециклирането на отпадъците, за събиране на отпадъци, разделно събиране на отпадъците, премахване на нерегламентирани сметища и т.н.

Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит и ноу-хау, обучения и изграждане на капацитет:
• Разработване и реализиране на съвместни планове за управление / координиране на консервационни дейности за защитените територии, основани на иновативни концепции;
• Съвместни инициативи, насочени към ефективното управление на защитени територии, включително морските защитени територии;
• Съвместни инициативи, насочени към опазване на природата в Черно море и крайбрежните зони, включително съвместни проучвания за наблюдение и идентифициране на съвместни морски защитени зони;
• Пространствено планиране на територията през границите (особено свързани с териториалното планиране на морското пространство и защитените територии), за да се хармонизира използването на морските ресурси и да се приведат в съответствие с общите цели за опазване на природата на Черноморската стратегия;
• Съвместни инициативи, насочени към качеството на водата и управление: инициативи за изграждане на капацитет, обучения, оценка и наблюдение, обмен на опит и ноу-хау свързани с околната среда, въпроси относно опазване и подобряване на качеството на природните ресурси (въздух, почва, вода); опазване и възстановяване на екосистемите, застрашени / защитени растителни и животински видове; други свързани с това въпроси;
• Инициативи за повишаване на информираността, свързани с подобряването на въздуха; селското стопанство (например в животновъдството, обработка на оборски тор, като се използват торове, изгарянето на биомаса и отпадъци от селското стопанство);
• Създаване на мрежи за знания за иновации в областта на устойчивото използване на общи природни ресурси;
• Разработване и реализиране на съвместни информационни кампании в областта на въпросите за защита на околната среда и природата;
• Действия за повишаване на трансфера на знания през границите с цел постигане на визията за нисковъглеродна икономика и по-високо ниво на защита и управление на околната среда;
• Природни базирани решения и съгласувани действия между двете страни, допринасящи за възстановяването на естествените процеси и характеристики на речните хабитати в определени зони от Натура 2000.
• Инициативи за сътрудничество в областта на намаляване на отпадъците в морските води: оценка и наблюдение, отстраняване (например почистване на плаж или риболов, за постилане), повишаване на осведомеността, предоставянето на разположение за адекватни пристанищни приемни съоръжения и др .;
• Съвместни инициативи, насочени към устойчивото използване на възобновяеми енергийни източници, интегриране на електроенергията от възобновяеми източници в контекста на взаимовръзките между България и Турция;
• Разработване и реализиране на съвместни кампании за повишаване на осведомеността на еко етикетиране на местни продукти;
• Инициативи за сътрудничество между местните власти, неправителствени организации и институции, свързани с образователните и обучителни институции, университети и научни институти в областта на нисковъглеродна икономика.  
• Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:
o Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

Дребномащабни инвестиции и ИКТ съоръжения:
• Дребномащабни инвестиции за подобряване на достъпността до природното и културно-историческото наследство и туристическите обекти, включително: рехабилитация на пътища за достъп, веломаршрути, пешеходни алеи;
• Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) за природни обекти;
• Малки гранични туристически прелези и свързаните с тях съоръжения;
• Дребномащабни инвестиции за подобряване на условията на природни, културни и исторически туристически обекти, включително: реставрация, поддръжка, консервация, опазване, както и осигуряване на достъп до туристическите обекти за хората с увреждания;
• Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) на културно-исторически обекти за туризъм;
• Създаване / развитие / ъпгрейд на ИКТ туристически съоръжения, включително инфо-центрове и / или сергии, които да ориентират потенциалните посетители;

ИКТ и ГИС платформи, туристически транспортни схеми:
• Разработване на съвместни ГИС платформи;
• Разработване на съвместни платформи за онлайн резервации, плащане и др .;
• Развитие на туристическите транспортни схеми и свързаните с тях дейности в черноморските зони.

o Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

Стратегии за устойчив туризъм / планове за действие, маркетинг и промоционални инициативи и инструменти, обучение и консултации:
• Разработване и прилагане на стратегии / планове за действие за устойчив туризъм на общи туристически дестинации, базирани на иновативни концепции услуги по отношение на физическо, историческо и културно наследство на трансграничния регион;
• Маркетинг и реклама, организиране и участие на общи туристически дестинации, панаири и свързаните с тях публични дейности (т.е. изложения, конференции, семинари, кръгли маси, презентации, обмен на добри практики) и др .;
• Създаване на многоезични онлайн туристически платформи и визуализация на местна марка / сек (3D визуализация, мобилни приложения, социални мрежи, съобразени с интернет платформи) и други иновативни инструменти;
• Обучение и консултантска подкрепа за туристическите организации да подобрят своите продукти, услуги, изпълнение и умения за персонала;
• Развитие и насърчаване на алтернативни форми на туризъм, напр "Гурме", "Еко", "SPA", "селски" и др .;
• Създаване на мрежи от знания за туристически иновации в граничната зона.

o Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Съвместни мрежи и повишаване на осведомеността събития:
• Организиране на научни форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - фестивали, изложби, представления и други;
• Разяснителни кампании и инициативи за местно развитие на ценностите на трансграничното културно, природно и историческо наследство за свързаните с целеви групи.
• Организиране на научни/мрежови форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - обучения, обмен на най-добри практики, изследвания относно правната рамка в областта на туризма, он-лайн форуми, конференции, семинари, кръгли маси, презентации;
• Съвместни инициативи за насърчаване на алтернативни форми на туризъм, свързани с отпадъците в морските води, редукция (например почистване на плаж или риболов, за постилане), както и повишаване на осведомеността.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Турция в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Финансиране, Идея, ТГС , България, Турция