• Институт за управление на програми и проекти

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 23.04.2018 г.

ПРОГРАМА:

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

ПОКАНА:

pdfВтора покана по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:

Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;

Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;

Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

Приоритетна ос 2. Младежи:

Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;

Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.

Приоритетна ос 3. Околна среда:

Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;

Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК:

23.04.2018, 17:00 ч., бълг. време

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил;
 • За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

 • Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
 • бъде регистриран в допустимия трансграничен регион между България и Сърбия
 • да бъде организации с нестопанска цел вземане;
 • да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредник.

Списък с примерни допустими кандидати по специфичните цели на програмата:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм
Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа
 • Всички нива на регионалните / местните власти;
 • Регионалните и секторни агенции за развитие;
 • Централна и регионални служби и структури на съответните държавни институции, администрации;
 • Обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и т.н.);
 • Неправителствени организации;
 • Регионални туристически сдружения.
 • Всички нива на регионалните / местните власти;
 • Регионалните и секторни агенции за развитие;
 • Централна и регионални служби и структури на съответните държавни институции /
 • администрации;
 • Неправителствени организации;
 • Регионални туристически сдружения;
 • Структури в подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстер;
 • Образователни / обучителни центрове
 • Всички нива на регионалните / местните власти;
 • Регионални туристически сдружения;
 • Структури на гражданското общество (асоциация / фондация / НПО);
 • Структури за подкрепа на бизнеса;
 • Образователни / обучителни центрове;
 • Културни институти (музеи, библиотеки, художествена галерия, читалища и т.н.);
 • Местни инициативни групи (МИГ), създадени и поддържани по мярка "Лидер" в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за България и в рамките на IPARD за Сърбия.
Приоритетна ос 2. Младежи:
Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи
 • Всички нива на регионалните / местните власти;
 • Местните и националните образователни институции;
 • доставчици на обучение;
 • институции за професионално обучение;
 • Университети, изследователски институти/ центрове за знания;
 • структура на гражданското общество (асоциация / фондация) / НПО;
 • структури за подкрепа на бизнеса;
 • Културни институти, местни центрове на общността.
  • Всички нива на регионалните / местните власти;
  • младежки организации / Неправителствени организации;
  • Местните и националните образователни институции;
  • доставчици на обучение за услуги;
  • Университети, центрове за знания / изследователски институти;
  • структура на гражданското общество (асоциация / фондация);
  • структури за подкрепа на бизнеса;
  • Културни институти, местни центрове на общността.

 

Приоритетна ос 3. Околна среда
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска Специфична цел 3.2. Опазване на природата.
 • Съответните местни и регионални структури, занимаващи се с извънредни ситуации;
 • Централна и регионални служби и структури на съответните държавни институции /администрации;
 • Регионалните и секторни агенции за развитие.
 • Съответните местни и регионални структури, занимаващи се с извънредни ситуации;
 • Централна и регионални служби и структури на съответните държавни институции /администрации;
 • Регионалните и секторни агенции за развитие;
 • Администрации на защитени територии;
 • Изследователски и академични институти;
 • НПО за околната среда;
 • Местни инициативни групи (МИГ), създадени и поддържани по мярка "Лидер" в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за България и в рамките на IPARD за Сърбия.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

 • Меки проекти - проекти, които нямат никакво строителство или при които то не представлява повече от половината от общия им допустим бюджет за закупуване на оборудване, а по-скоро включва проучвания, стратегии, семинари, обмен на ноу-хау и т.н.
 • Инвестиционни проекти - проекти, които имат включено (строителство, реконструкция, рехабилитация, обновяването и т.н.) и / или закупуване на компоненти от оборудване, формиращи най-малко 50% от общата сума на допустимите разходи на целия проект.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет на първата Покана за набиране на проектни предложения е 12 121 602 евро.

Приоритет Специфична цел Вид проект Бюджет на безвъзмездната помощ/ задължителен (в €)

Продължителност на проекта

(мин.-макс. в месеци)

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност Инвестиционен 300.000-600.000 12-24
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт Мек 100.000-200.000 8-15
Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа. Мек 75.000-150.000 8-15
Приоритетна ос 2. Младежи Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество Инвестиционен 300.000-600.000 12-24
Мек 100.000-200.000 8-15
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи Мек 75.000-150.000 8-15
Приоритетна ос 3. Околна среда Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска Инвестиционен 300.000-600.000 12-24
Мек 100.000-200.000 8-15
Специфична цел 3.2. Опазване на природата Инвестиционен 300.000-600.000 12-24
Мек 100.000-200.000 8-15

ОПИСАНИЕ:

Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия е с цел подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм

Специфична цел 1.1. Туристическа привлекателност

Приоритетът се отнася до подкрепата за развитието на конкурентоспособни туристически атракции постигнати чрез сътрудничество и по този начин се допринася за разнообразяването на туристическия продукт (и) в трансграничния регион.

В рамките на тази цел, следните инвестиционни дейности са допустими (индикативни само!):

 • Опазване на природното и културното наследство;
 • Развитие на дребната инфраструктура в подкрепа на туристическите атракции и допълнителната дребномащабна техническа инфраструктура, насърчаване на посещенията в туристическите атракции;
 • Разработване на съвместни схеми за транспорт за достъп и приключенски маршрути;
 • Развитие на туристически атракции, достъпни за хора с увреждания;
 • Развитие на информационни съоръжения за достъп;
 • Подкрепа на дейности за обществено осведомяване.

Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт

Става дума за оползотворяване на икономическите ползи от развитие на природното и културното наследство в граничния район чрез създаване на обща трансгранична туристическа дестинация.

В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):

 • Разработване на съвместни трансгранични туристически дестинации;
 • Развитие на устойчиви трансгранични туристически продукти и услуги;
 • Съвместен маркетинг и реклама на трансграничните туристически дестинации и продукти.

Специфична цел 1.3. Хора за хора в мрежа

Тя се отнася до капитализиране на ефекта на културното, историческото и природно наследство на туризма на граничния общности чрез общи действия.

В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):

 • Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги;
 • Дейности по изграждане на капацитет, отправени до местната общност и бизнеса;
 • Организиране на съвместни мероприятия за насърчаване на трансграничното природно и културно наследство.

Приоритетна ос 2 - Младежи

Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество

Тя подкрепа за развитието на привлекателна среда за израстване на младите хора в граничния регион постига чрез сътрудничество.

В рамките на тази цел, следните инвестиционни и спомагателни дейности са допустими (индикативни само!):

 • Развитие на дребномащабна инфраструктура свързана с младежта, както и обучителни и информационни съоръжения;
 • Развитие на дребномащабна "предприемаческа" инфраструктура;
 • Подкрепа за схеми за младежкото предприемачество и инициативи;
 • Развитие на предприемачески компетенции в официалната образователна система.

Специфична цел 2.2. Хора за хора в мрежа

Тя се отнася до насърчаване на инициативи за сътрудничество за и с младите хора, като по този начин се увеличава мобилността на младите хора през границите.

В рамките на тази цел, следните инвестиционни и спомагателни дейности са допустими (индикативни само!):

 • Подкрепа на инициативи на младежки мрежи;
 • Подкрепа на дейности за обществено осведомяване.

Приоритетна ос 3 – Околна среда

Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска

Тя се отнася до предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия.

В рамките на тази цел, са допустими следните дейности за изграждане на капацитет и инвестиции (индикативни само!):

 • Разработване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на бедствия;
 • Изграждане на капацитет, свързани с устойчивостта към бедствия
 • Инвестиции в оборудване, свързано с устойчивостта към бедствия;
 • Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции.

Специфична цел 3.2. Опазване на природата

Тя се отнася до насърчаване и укрепване на използването на общи природни ресурси, както и стимулиране на опазването на природата в областта на програмата, чрез съвместни инициативи през границата.

В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):

 • Инициативи на съвместно сътрудничество, насочени към ефективното управление на териториите по Натура 2000 и други защитени територии;
 • Съвместни инициативи за защита и подобряване на биологичното разнообразие, опазването на природата и зелената инфраструктура (например съвместни инициативи, насочени към ефективното управление;
 • Опазване и подобряване на качеството на почвите, въздуха и водата;
 • Изграждане на капацитет и инициативи за популяризиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Финансиране, ТГС , Покана , България, Сърбия