• Институт за управление на програми и проекти

Процедурa за подбор на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ се обсъжда

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на процедурaта е да се повиши конкурентоспособността и да се създадат нови работни места, както и да се подобри състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване.

Горите, стопанисвани от частни субекти, както и частните инвестиции в сектора на горското стопанство играят все по-важна роля в икономическата дейност в селските райони, поради което подкрепата е от значение за развитието на им. За устойчивото управление допринасят лесовъдските дейности, които целят подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите. Чрез отгледните сечи се регулира състава и произхода на насажденията в зависимост от функциите им и поставените цели; подобряване на защитните и специалните функции на горите; подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на горите; поддържане и опазване на биологичното разнообразие в горите; намаляване на риска за възникване на пожари в горите.

Очакваните резултати от подкрепата по подмярката се изразяват в подобряване на конкурентоспособността в горския и свързаните с него сектори и създаването на работни места. Ще се гарантира опазването на горите и тяхното устойчивото управление, запазване на генетичните ресурси, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 35 204 400 лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).


Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 27.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.