• Институт за управление на програми и проекти

Oбявена e втора покана за проекти за ТГС България - Македония

Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави е обявена.

Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Общата сума на Поканата за набиране на проектни предложения е 6 917 631,00 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА

  •  Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
  • Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.

Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ

  • Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
  • Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
  • Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.

Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

  • Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 11 май 2018 г.

Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез електронна система: https://bp.ipa-cbc-007.eu/beneficiary_reg/registration/add

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Македония. На Интернет страницата на Програмата (www.ipa-cbc-007.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.