Начало : ЦПО - Ключови компетентности

Ключови компетентности




КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Междукултурни различия и бизнес комуникации


Институции на ЕС. Структурни фондове. Разработване, изпълнение и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз"


Правна система на ЕС и приложение на европейското законодателство в България


Процесът на икономическа интеграция в ЕС. Единен европейски пазар и участието на България в него.


Правна уредба на защита на конкуренцията в България и ЕС


Мерки за безопасност и организация на труда. Оказване на първа долекарска помощ при производствен травматизъм.


Обществени и граждански компетентности


Управление на конфликти
ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК Как да говорим ефективно пред публика


Умения за устна и писмена аргументация


Общуване на роден език


Презентационни умения
ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ Основи на тримерното моделиране със специализиран софтуер - работа с 3 DS MAX - напреднали


Цифрова фотообработка и техники за графичен дизайн със специализиран софтуер Adobe Photoshop CS4 - начинаещи


Цифрова фотообработка и техники за графичен дизайн със специализиран софтуер Adobe Photoshop CS4 - напреднали


Основи на тримерното моделиране със специализиран софтуер - работа с 3 DS MAX - начинаещи


Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с Autocad


Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с електронни таблици MS Excel


Kомпютърна грамотност и информационни технологии - въведение в програмирането с JAVA


Компютърна грамотност и информационни технологии


Компютърна грамотност и информационни технологии - машинно и програмно осигуряване на персонални компютри


Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с основни текстообработващи програми


Кoмпютърна грамотност и информационни технологии - преезентация с MS POwer Point


Koмпютърна грамотност и информационни технологии - Работа в Интернет


Обучение на системни администратори


Разработка на Web приложения с Visual Studio


Начална компютърна грамотност


Модулиране със специализиран софтуер SOLID WORKS
УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ Мотивиране и изграждане на екипи


Обучение на обучаващи


Мoтивационно обуение - активно поведение на пазара на труда


Умения за работа в условията на стрес


Умения за работа в екип


Ефективно управление на времето
ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Умения за ефективни продажби


Лидерски умения


Мениджърски умения


Мениджър етажна собственост - домоуправител


Предприемачество
ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Английски език А1, А2, В1


Английски език A2, B1, B2


Испански език А1, А2, В1


Италиански език А1, А2, В1