Начало : ЦПО - Ключови компетентности

Ключови компетентности
КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Междукултурни различия и бизнес комуникации


Институции на ЕС. Структурни фондове. Разработване, изпълнение и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз"


Правна система на ЕС и приложение на европейското законодателство в България


Процесът на икономическа интеграция в ЕС. Единен европейски пазар и участието на България в него.


Правна уредба на защита на конкуренцията в България и ЕС


Мерки за безопасност и организация на труда. Оказване на първа долекарска помощ при производствен травматизъм.


Обществени и граждански компетентности


Управление на конфликти
ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК Как да говорим ефективно пред публика


Умения за устна и писмена аргументация


Общуване на роден език


Презентационни умения
ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ Основи на тримерното моделиране със специализиран софтуер - работа с 3 DS MAX - напреднали


Цифрова фотообработка и техники за графичен дизайн със специализиран софтуер Adobe Photoshop CS4 - начинаещи


Цифрова фотообработка и техники за графичен дизайн със специализиран софтуер Adobe Photoshop CS4 - напреднали


Основи на тримерното моделиране със специализиран софтуер - работа с 3 DS MAX - начинаещи


Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с Autocad


Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с електронни таблици MS Excel


Kомпютърна грамотност и информационни технологии - въведение в програмирането с JAVA


Компютърна грамотност и информационни технологии


Компютърна грамотност и информационни технологии - машинно и програмно осигуряване на персонални компютри


Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с основни текстообработващи програми


Кoмпютърна грамотност и информационни технологии - преезентация с MS POwer Point


Koмпютърна грамотност и информационни технологии - Работа в Интернет


Обучение на системни администратори


Разработка на Web приложения с Visual Studio


Начална компютърна грамотност


Модулиране със специализиран софтуер SOLID WORKS
УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ Мотивиране и изграждане на екипи


Обучение на обучаващи


Мoтивационно обуение - активно поведение на пазара на труда


Умения за работа в условията на стрес


Умения за работа в екип


Ефективно управление на времето
ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Умения за ефективни продажби


Лидерски умения


Мениджърски умения


Мениджър етажна собственост - домоуправител


Предприемачество
ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Английски език А1, А2, В1


Английски език A2, B1, B2


Испански език А1, А2, В1


Италиански език А1, А2, В1


Английски език А1, А2, Б1